(English below!)

 

Mindful piano? Visst associerar man till något fritt svävande, till något som vill vidga sinnena, till känslor som vill leka fritt över elfenbenet? Man associerar kanske till musik som bara vill finnas i nuet och låta pianisten och lyssnaren koncentrera sig inåt och nå okända världar inom sig? Eller för den delen att slå upp fönsterluckorna och låta vindarna leka med i sinnenas virvlande dans?

 

Lars Tidholm, som tidigare givit ut Piano Plus, presenterar här ytterligare 32 pianostycken fördelade över två häften med 16 melodier i vardera. Genreförankringen är bred och influenser kan förväntas från både klassisk musik och jazz, men även folkmusik och barnvisor.

 

Kompositionsarbetet har främst försökt att fokusera på det esoteriska, på det melodiskt och harmoniskt attraktiva med en smak av jazzkrydda och kyrkomodalitet här och var.

 

Svårighetsgraden omspänner nivå 3 – 5 i Abrsms gradering och något av styckena kan spelas fyrhändigt. Samtliga kompositioner kan avlyssnas på Spotify och andra streamingtjänster.


Båda häftena ger dig möjlighet att spela musik i samma stil med olika musikaliska och tekniska utmaningar.

 

Styckena i de båda häftena håller ungefär samma svårighetsgrad.


webshopEnglish:


Mindful piano? Surely one associates with something levitating, with something that wants to expand your senses, with feelings that wish to play freely over the ivory? Perhaps one associates with music that just wants to exist in the present and allow the pianist and the listener to concentrate inwards and reach unknown worlds within them? Or for that matter to open the shutters and let the winds play along in the whirling dance of senses?


Lars Tidholm, who previously published Piano Plus, presents another 32 piano pieces here in two booklets with 16 melodies in each. The choice of genre is broad and influences can be expected from both classical music and jazz, but also folk music and lullabies.


The compositional efforts have mainly tried to focus on the esoteric, on the melodically and harmonically attractive with a taste of spicy jazz and church modality here and there.


The level of difficulty covers level 3 – 5 in ABRSM's grading and some of the pieces can be played four-handed. All compositions can be played on Spotify and other streaming services.


International webshop